กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกานดา ใจชื่น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1