กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกานดา ใจชื่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1