กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศศิวิมล กลิ่นเขียว
ครู คศ.1

นางกานดา ใจชื่น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0