กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอรุณโรจน์ ยิ่งคำนึง
ครู คศ.1