กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอรุณโรจน์ ยิ่งคำนึง
ครู คศ.1

นายวีระ สมัยแก้ว
ครู คศ.3