กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางกัลยาณี วงศ์เพ็ญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นายบริพัตร ไหมขาว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3