กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางกัลยาณี วงศ์เพ็ญ
ครู คศ.1

นายบริพัตร ไหมขาว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0