กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจิดาภา บุญแน่
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3