กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายทวีพงษ์ แซ่ตั้ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวกรกนก ไชยชาติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายมงคล แสงไพทูรย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5