กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายทวีพงษ์ แซ่ตั้ง
ครู คศ.1