กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายทวีพงษ์ แซ่ตั้ง
ครู คศ.1

นางสาวกรกนก ไชยชาติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0