กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอมลวรรณ นาคกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวนันธิดา เพชรทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1