กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอมลวรรณ นาคกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางบุษบา พรมจันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0