ประถมศึกษา

นางสาวศุุภสร แซ่ลิ่ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวมัณฑิรา จารุสิริรังษี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1