ประถมศึกษา

นางสาวศุุภสร แซ่ลิ่ม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวมัณฑิรา จารุสิริรังษี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1