กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสงวน อินทร์สุวรรณ
ครู คศ.2

นางสาวจันจิรา เพ็ชระ
ครู คศ.1

นางสาวกฤติมา ภูวเดชเดชาสิน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0