กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจันจิรา เพ็ชระ
ครู คศ.1

นางสาวกฤติมา ภูวเดชเดชาสิน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3