วิทยาการคำนวณ ม.3
วิทยาการคำนวณ ม.3 ใบงาน 4.1
oho.ipst.ac.th/dataStudentCh4 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 12.4 KB
วิทยาการคำนวณ ม.3 ใบงาน 4.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.6 KB
วิทยาการคำนวณ ม.3 ใบงาน 6.1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.27 KB
วิทยาการคำนวณ ม.3 ใบงาน 6.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.85 KB
วิทยาการคำนวณ ม.3 ใบงาน 6.3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.58 KB