ผลงานโรงเรียน
ผลงานโรงเรียน
โรงเรียนบ้านปลายคลอง
ได้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปี 2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.04 MB