อัตลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ยิ้มไหว้  ทายทัก  รักความพอเพียง