ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่

โรงเรียนบ้านปลายคลอง ตั้งอยู่ในพื้นที่ราชพัสดุทะเบียน  505  สค.1 เลขที่ 103 มีอาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างดังนี้

          อาคารเรียน      4        หลัง  คือ

          อาคารเรียน 1    แบบ ป.1  .     จำนวน  4  ห้องเรียน

                - ห้อง     111  -  112    ใช้เป็นห้อง สำนักงาน                   ห้อง     113   ใช้เป็นห้องวิชาการและห้องประชุม

                - ห้อง     114   ใช้เป็นห้องสื่อการเรียนการสอน

อาคารเรียน 2    แบบ ป. 1 ก.     จำนวน  3 ห้องเรียน

                 - ห้อง     211  ใช้เป็นห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                 - ห้อง     212  ใช้เป็นห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

                 - ห้อง     213  ใช้เป็นห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

          อาคารเรียน 3    แบบ สปช. 105/26   จำนวน 6  ห้องเรียน

                 - ห้อง     311  ใช้เป็นห้องพยาบาล

                 - ห้อง     312  ใช้เป็นห้องดนตรี -โสตทัศนศึกษา

                 - ห้อง     313  ใช้เป็นห้องวิทยาศาสตร

                 - ห้อง     321  ใช้เป็นห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     - ห้อง     322  ใช้เป็นห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                        - ห้อง     323  ใช้เป็นห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

อาคารเรียน 4    แบบกรมสามัญ ชั่วคราวกึ่งถาวร   จำนวน  6 ห้องเรียน

                  - ห้อง     411     ใช้เป็นห้องเรียน ชั้นอนุบาล 1

                  - ห้อง     412     ใช้เป็นห้องเรียน ชั้นอนุบาล 2

                  - ห้อง     413     ใช้เป็นห้องพัสดุ กีฬา

                  - ห้อง     414 ใช้เป็นห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1

                  - ห้อง     415 ใช้เป็นห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2

                  - ห้อง     416 ใช้เป็นห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3

          รวมห้องเรียนทั้งหมด     จำนวน  12  ห้อง

                   - ห้องกิจกรรมพิเศษ      จำนวน    2      ห้อง

                   - ห้องสำนักงาน           จำนวน    2      ห้อง

                   - จำนวนห้องเรียนพิเศษ จำนวน   1      ห้อง

ได้แก่     - ห้องวิทยาศาสตร์   32   ที่นั่ง  จำนวน    1     ห้อง

            - ห้องคอมพิวเตอร์ ( 12   เครื่องจำนวน  1   ห้อง

        อาคารประกอบ  8 หลัง

   อาคารอเนกประสงค์          จำนวน  1       หลัง

   อาคารห้องส้วม (รวม 10  ที่นั่ง)  จำนวน  2       หลัง 

   อาคารศูนย์พยาบาลเบื้องต้นจำนวน   1       หลัง

   อาคารโรงประชุม       จำนวน      1          หลัง

   อาคารบ้านพักครู ( ชำรุด )   จำนวน   3      หลัง

บริเวณ  ประกอบด้วย

          สนามบาสเกตบอล              1   สนาม   

          สนามวอลเลย์บอล              1   สนาม  

          สนามฟุตบอล                    1  สนาม  

          ลานกีฬาอเนกประสงค์          1  สนาม  

          สนามกรีฑา  400  เมตร       1   สนาม  

          สวนป่า                           1   แปลง

          สวนยางพารา                   1   แปลง

          สวนปาล์มน้ำมัน                1   แปลง