หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนบ้านปลายคลองเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้น ปฐมวัย  ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3