พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

โรงเรียนบ้านปลายคลองดำเนินการจัดการศึกษาดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม เอื้อต่อการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดีเป็นคนดีมีวินัยและสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอน สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้

3. พัฒนาการเรียนการสอนในทุกๆ ด้านให้กับนักเรียนทุกคน

4. มุ่งมั่นพัฒนาระบบการบริหาร โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในลักษณะร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหาและทำงานเป็นทีม

5. มุ่งเน้นพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน

6. มุ่งเน้นสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

7. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย

8. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจและซาบซึ้งในศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าหมาย

1. พัฒนาการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. ส่งเสริมให้มีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง

3. พัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนมีวินัยใฝ่คุณธรรม

4. พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้ชุมชนมีส่วนร่วม