วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านปลายคลอง ดำเนินการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานทุกด้าน นักเรียนทุกคนมีคุณภาพ  ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ สุขภาพกายและจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่สังคมพึงประสงค์