ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน (ข้อมูลณวันที่ 10 พฤศจิกายน  2560 )

1จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด  170 คน

2จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

 

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

อ.1

1

6

1

4

อ.2

1

7

6

13

รวมระดับก่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2

13

7

20

ป.1

1

10

8

18

.2

1

10

10

20

ป.3

1

6

11

17

ป.4

1

15

12

27

5

1

9

5

14

ป.6

1

20

5

25

รวมระดับประถมศึกษา

6

70

51

121

ม.1

1

7

3

10

.2

1

4

5

9

ม.3

1

2

8

10

รวมระดับช่วงชั้นที่  3

3

13

16

29

รวมทั้งหมด

11

96

74

170