ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน (ข้อมูลณวันที่ 10 มิถุนายน  2560 )

1จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด  169 คน

2จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

 

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

อ.1

1

4

2

6

อ.2

1

8

5

13

รวมระดับก่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2

12

7

19

ป.1

1

12

7

19

.2

1

9

9

18

ป.3

1

6

11

17

รวมระดับช่วงชั้นที่   1

3

27

27

54

ป.4

1

16

12

28

5

1

9

4

13

ป.6

1

20

5

25

รวมระดับช่วงชั้นที่  2

3

45

21

66

ม.1

1

7

3

10

.2

1

5

5

10

ม.3

1

2

8

10

รวมระดับช่วงชั้นที่  3

3

14

16

30

รวมทั้งหมด

11

98

71

169