ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน (ข้อมูลณวันที่ 10 มิถุนายน  2562 )

1จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด  167 คน

2จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

 

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

อ.2

1

5

6

11

อ.3

1

4

1

5

รวมระดับก่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2

9

7

16

ป.1

1

7

8

15

.2

1

15

9

24

ป.3

1

9

8

17

ป.4

1

10

7

17

5

1

7

10

17

ป.6

1

16

13

29

รวมระดับประถมศึกษา

6

64

55

119

ม.1

1

10

1

11

.2

1

12

3

15

ม.3

1

3

3

6

รวมระดับช่วงชั้นที่  3

3

25

7

32

รวมทั้งหมด

11

98

69

167