คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
1. นายราชันย์ อินทร์สุวรรณ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นายสุวรรณ ตาลประสิทธิ์ กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
3. นางสงวน อินทร์สุวรรณ กรรมการผู้แทนครู
4. นายสุทธิ         ชิงโส                 กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
5. นายสนธยา ชิงโส         กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
6. นายพรไชย ไชยยศ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
7. นายอนุภาพ อินทร์สุวรรณ กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
8. นายภิญโญ ชิงโส         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายเอกฉัตร  ชุมศรี  กรรมการและเลขานุการ