ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านปลายคลอง เป็นโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  สุราษฎร์ธานีเขต 2  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1  ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นที่ดินของราชพัสดุ ทะเบียนเลขที่ 505 สค. 1  เลขที่ 103  มีเนื้อที่ประมาณ 48 ไร่เศษ โรงเรียนบ้านปลายคลองได้ก่อสร้างและเริ่มทำการสอน เมื่อปี พ.. 2491 โดยชาวบ้านปลายคลอง ช่วยกันสร้างเป็นอาคารไม้ชั่วคราวหลังคามุงด้วยจาก  ซึ่งมีนายเนื่อง  หริตา  เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่เป็นผู้นำและให้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลกรูด 6  บ้านปลายคลอง และขึ้นอยู่กับเขตการปกครองอำเภอบ้านนาสาร ซึ่งต่อมา ในวันที่ 1 ธันวาคม พ..2494 ทางกระทรวงมหาดไทย ได้แบ่งเขตการปกครองใหม่ มาขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี